Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu "Startujemy z Byle do urodzin"

§1 Postanowienia Ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest Firma Śpiochowisko Natalia Miśkiewicz, identyfikującą się numerem NIP 6272687971 , dalej zwany „Organizatorem”.
2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Konkurs rozpoczyna się dnia 23.05.2020 r., a kończy się dnia 30.05.2020 r. o godz. 23:59:59 czasu polskiego.

§2. Uczestnicy i zasady Konkursu
1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
a) zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu
przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;
b) ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
c) zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
d) posiada konto w serwisie Instagram,
e) wykona Zadanie Konkursowe.
3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2 Regulaminu.
4. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik w komentarzu poda liczbę stron e-booka “Byle do urodzin w Wiosce Indian” oraz stanie się followersem profilu @byledourodzin
5. Wykonanie Zadania Konkursowego oznacza podanie właściwej liczby stron e-booka “Byle do urodzin w Wiosce Indian” oraz zostanie followersem profilu @byledourodzin
6. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.
7. Uczestnik nie może wziąć udziału w Konkursie więcej niż 1 (słownie: jeden) raz.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:
a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,
b) działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram;
c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram;
d) naruszają regulamin serwisu Instagram.
e) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym,
etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne.

§3. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców
1. Ocenę komentarzy i zgodność z prawidłową odpowiedzią co do ilości stron e-booka oceni jednoosobowa Komisja w skład której wchodzi Natalia Miśkiewicz. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.

2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny przesłanych przez Uczestników komentarzy.

3. Zwycięzcom Konkursu przyznana zostanie nagroda w postaci e-booka “Byle do Urodzin w wiosce Indian” o wartości 59,99 zł, która zostanie przesłana na adres e-mail każdego Zwycięzcy.
4. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
5. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 31.05.2020. r.
6. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenie listy Zwycięzców wskazujących nazwy profili w profilu Organizatora w serwisie Instagram najpóźniej dnia 31.05.2020.
7. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 4 dni od dnia ogłoszenia wyników informacji niezbędnych przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska oraz adresu e-mail.
8. W przypadku nie przekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Nagroda przepada.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
10.Każda Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora na adres e-mail wskazany przez
Zwycięzcę w terminie 7 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody, tylko jeden raz.
11.Fundatorem Nagród jest Organizator.
12.Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
13.Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
14.W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko raz (słownie: jeden) raz.
15.Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

§4. Dane Osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy na adres e-mail spiochowisko@byledourodzin.pl
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – realizacja umowy, art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Laureatów również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Konkursie i wydania Nagród Zwycięzcom, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.
6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres email spiochowisko@byledourodzin.pl
8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług
księgowych i podatkowych, organy ścigania.
9. Dane osobowe nie są transferowane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
10.Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.

§ 5. Reklamacje
1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs Startujemy z Byle do Urodzin” na adres e-mail spiochowisko@byledourodzin.pl związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.

2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.
3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania
sądowego.

§6. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.05.2020r.
2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i
rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL www.spiochowisko.com
5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.
6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.
7. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związana.
8. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.
9. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.